Konsistorium

Konsistoriet är Karolinska Institutets universitetsstyrelse och därmed dess högsta beslutande organ.

Uppgifter

Konsistoriets uppgifter regleras i myndighetsförordningen, högskolelagen och högskoleförordningen. Konsistoriet beslutar bland annat om:

   - Karolinska Institutets övergripande inriktning och organisation

   - Karolinska Institutets årsredovisning, budgetunderlag och viktigare framställningar

   - Intern resursfördelning och uppföljning

   - Åtgärder med anledning av Riksrevisionens och internrevisionens rapporter

   - Antagningsordning

   - Anställningsordning

   - Viktigare föreskrifter och frågor i övrigt som är av principiell vikt

Du som är medarbetare på KI och vill veta mer om de beslut som Konsistoriet fattar kan läsa protokoll från sammanträden.

Internrevisionen

Internrevisionen som är en oberoende och självständig funktion arbetar på Konsistoriets uppdrag som omfattar råd och stöd till styrelse och rektor samt granskning av all verksamhet inom KI.

Mer om internrevisionen

Konsistoriets ledamöter

Av regeringen utsedda ledamöter:

Göran Stiernstedt, docent, ordförande

Lisa Sennerby Forsse, rektor em. preses, vice ordförande

Carin Götblad, regionpolischef

Carin Jämtin, generaldirektör

Ingemar Petersson, forskningschef

Sophia Hober, professor

Jonas Milton, senior advisor

Bjørn Stensaker, professor

Rektor självskriven ledamot

Ole Petter Ottersen, rektor

Av fakulteten valda lärarrepresentanter

Anna Karlsson, professor

Marie Arsenian-Henriksson, professor

Paul Dickman, professor

Av studentkårerna utsedda studentrepresentant

Leo Ziegel, Medicinska föreningen (MF)

Sebastian Ols, Medicinska föreningen (MF)

Jesper Ruda, Odontologiska föreningen (OF)

Adjungerad ledamot

Anders Gustafsson, prorektor

Personalrepresentant - med närvaro- och yttranderätt

Bodil Moberg, skrivpedagog

Torkel Falkenberg, forskare

Huvudföredragande

Katarina Bjelke, universitetsdirektör

Sekreterare

Sara Sigsjö, handläggare

Protokoll

Konsistoriets protokoll från 2010 och framåt

Handläggare och kontakt

    Sara Sigsjö

    Handläggare
    08-524 87201