Karolinska Institutet i korthet

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet.
Vår vision: Vi driver utvecklingen av kunskap om livet och verkar för en bättre hälsa för alla.

I Sverige står KI för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar.

Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Karolinska Institutet grundades 1810, som ett "Institut till danande av skickelige fältläkare". Idag är Karolinska Institutet ett modernt medicinskt universitet och ett av de ledande i världen.

Med vår nära relation till hälso- och sjukvården, väl utbyggda infrastruktur och starka ekonomiska bas har Karolinska Institutet de bästa förutsättningar för utbildning och forskning av högsta kvalitet.

Utbildning

Karolinska Institutet har ett brett utbildningsutbud inom medicin och hälso- och sjukvård. Det breda utbudet är unikt i Sverige.

Karolinska Institutet bedriver forskning och utbildning på två campusområden (Solna och Flemingsberg) och vid flera av länets sjukhus.

På KI läser cirka 6 000 helårsstudenter längre eller kortare utbildningsprogram och kurser. Lärarna forskar ofta parallellt med sin undervisning, vilket gör att studenterna får ta del av det senaste inom hela det medicinska området. Studenter, lärare och forskare skapar tillsammans en intressant och stimulerande miljö.

I flera av KI:s utbildningar ingår verksamhetsförlagd utbildning, som består av klinisk praktik och utbildning på plats i vården.

Vi har också ett stort internationellt utbyte som ger studenterna möjlighet att studera utomlands en tid.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

2019 fanns 6 290 helårsstudenter på nybörjar- och påbyggnadsprogram. 

KI erbjöd 2019:

 • 13 nybörjarprogram
 • 27 påbyggnadsprogram
 • 86 fristående kurser

Många av magister- och masterprogrammen ges på engelska.

Merparten av utbildningarna leder till en yrkesexamen. Flera av utbildningarna leder även till en generell examen.

Under 2019 utfärdades 2 426 examina till 1 759 individer.

Mer om KI:s utbildningar

Utbytesstudier

De flesta av Karolinska Institutets utbildningar har etablerade nätverk för studentutbyte.

Mer om utbytesprogram

Forskning

Forskningen vid Karolinska Institutet spänner över ett brett fält; från grundläggande experimentell forskning till patientnära forskning och vårdvetenskap. Karolinska Institutet står för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning vid universitet och högskolor i Sverige.

Forskningsområden

 • Cancer och hematologi
 • Cell-, molekylär- och strukturbiologi
 • Epidemiologi och folkhälsovetenskap
 • Hjärt-kärlsjukdomar
 • Hormoner och ämnesomsättning
 • Infektion och inflammation
 • Neurovetenskap och psykiatri
 • Utvecklingsbiologi, reproduktion och reparativ medicin
 • Vårdvetenskap och åldrande

Mer om våra forskningsområden

Kliniknära forskning

Av KI:s 22 institutioner ligger fler än hälften rent geografiskt inom eller i anslutning till Stockholms undervisningssjukhus. Detta ger än bättre förutsättningar för translationell forskning där nya experimentella rön snabbt överförs till patientnytta och där iakttagelser på klinik ger grund för nya forskningsidéer.

Forskarutbildning

Karolinska Institutet utbildar doktorander inom medicinsk vetenskap och svarar för cirka tolv procent av den svenska högskolans forskarutbildning.

Antal doktorander 2019 var 2 043 personer * och 60 procent var kvinnor.

355 doktorsexamina utfärdades. Även ett antal licentiater examinerades. Vid KI finns forskarstudenter med bakgrund i alla vetenskapsområden, en stor andel från andra länder.

Forskarutbildningen vid KI sker i en internationell miljö och oftast inom internationella samarbeten, antingen informella mellan forskargrupper eller som formella samarbeten mellan två universitet.

* Samtliga doktorander som har registrerad aktivitet 1 procent eller mer under höstterminen.

Mer om forskarutbildning vid Karolinska Institutet

Samverkan med omvärlden

Karolinska Institutet har avtal om samverkan inom forskning och utbildning med en rad viktiga universitet världen över. KI samarbetar också med företag inom det biomedicinska och biotekniska området och även direkt med enskilda länder.

Mer om internationellt samarbete

Stockholms akademiska sjukvårdssystem

Som medicinskt universitet är det mycket viktigt för KI att arbeta tillsammans med hälso- och sjukvården, och då speciellt inom Stockholms läns landsting (SLL). Vi har samma mål att bedriva utbildning och forskning med hög internationell kvalitet för att tjäna dagens och morgondagens patienter.

Mer om samverkan med hälso- och sjukvården

Näringslivssamverkan

Karolinska Institutet har lång erfarenhet av nära samverkan med näringslivet inom många olika områden. Genom dessa samarbeten har vi skapat en god infrastruktur och stöd för att hantera uppdragsforskning, avtalsfrågor, immaterialrätt och andra frågor som uppstår. Tillsammans med industrin kan vi ta fram nya tjänster, produkter och kunskap som bidrar till att förbättra människors hälsa. 

Mer om näringslivssamverkan

Personal

Professionalism, jämställdhet, mångfald och ett etiskt förhållningssätt ska genomsyra all vår verksamhet.

2019 hade Karolinska Institutet 5 088 personer anställda vilket motsvarar 4 549 helårsarbetskrafter. Förutom anställda finns ett stort antal anknutna personer som deltar i verksamheten vid KI inom ramen för anställningen hos en annan arbetsgivare.

Ekonomi

Karolinska Institutets omsättning år 2019 var 7 120 miljoner kronor.

Nyckeltal

Utbildning och forskning
Utbildning och forskning 2019 2018 2017
Totalt antal helårsstudenter 6 290 5 962 6 079
varav kvinnor 72 % 72 % 72 %
Kostnad per helårsstudent, tkr* 163 169 155
Totalt antal helårsprestationer (1) 5 819 5 562 5 558
Kostnad per helårsprestation, tkr* 176 181 168
Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst) (2) 131 123 111
varav kvinnor 62 % 61 % 58 %
Totalt antal nyantagna doktorander 292 387 390
varav kvinnor 66 % 61 % 57 %
Totalt antal doktorander med någon aktivitet ** 2 043 2 134 2 238
varav kvinnor 60 % 57 % 58 %
Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) 773 854 879
varav kvinnor 59 % 58 % 57 %
Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.) 0 0 0
varav kvinnor 0 % 0 % 0 %
Genomsnittlig studietid för licentiatexamen (netto) 3,1 2,7 2,5
Genomsnittlig studietid för doktorsexamen (netto) 4,7 4,6 4,6
Totalt antal doktorsexamina 355 381 328
Totalt antal licentiatexamina 10 8 4
Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer *** i.u. 6 298 6 222
Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation, tkr **** i.u. 954 923
Personal
Personal 2019 2018 2017
Totalt antal årsarbetskrafter 4 549 4 654 4 749
vara kvinnor 62 % 61 % 61 %
Medelantal anställda 5 088 5 221 5 405
Ttotalt antal lärare (årsarb.) 831 877 860
varav kvinnor 51 % 51 % 49 %
Totalt antal disputerade lärare (årsarb.) 774 818 797
varav kvinnor 50 % 49 % 47 %
Totalt antal professorer (årsarb.) 328 342 363
varav kvinnor 33 % 32 % 30 %
Ekonomi
Ekonomi 2019 2018 2017
Intäkter totalt (mnkr) varav 7 120 7 131 6 890
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 1 157 1 107 1 084
- andel anslag (%) 85 % 85 % 85 %
- andel externa intäkter (%) 15 % 15 % 15 %
Forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 5 963 6 024 5 806
- andel anslag (%) 35 % 34 % 34 %
- andel externa intäkter (%) 65 % 66 % 66 %
Kostnader totalt (mnkr) 7 171 7 132 6 794
- andel personal 50 % 50 % 52 %
- andel lokaler 14 % 13 % 12 %
Lokalkostnader (3) per kvm (kr) 3 822 3 595 3 008
- andel av justerade totala kostnader (%) 13 % 12 % 11 %
Balansomslutning (mnkr) 7 269 7 436 6 855
varav oförbrukade bidrag 3 285 3 225 3 113
varav årets kapitalförändring -53 0 94
varav myndighetskapital (inkl årets kapitalförändring) 1 557 1 610 1 608
i) myndighetskapital inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 213 200 215
ii) Myndighetskapital inom forskning och utbildning på forskarnivå 1 162 1 373 1 359

¹ Exklusive uppdragsutbildning, beställd, kompletterande och studieavgiftsbelagd utbildning.

² Exklusive beställd utbildning och kompletterande utbildning.

³ Redovisas i enlighet med SUHF:s rekommendationer om lokalkostnader i den del som avser sammanställning av lokalkostnader, se bilaga 2 till rekommendationerna (REK 2014:1, 2015-10-26, dnr 14/069).

* Inklusive kostnader inom ramen för ALF-anslaget samt tandvårdscentralen. Vid framtagande av data för 2018 korrigerades utsökningarna avseende kostnader 2014-2017 och avgiftsfinansierad verksamhet exkluderades. På basis av detta har vissa uppgifter justerats i förhållande till tidigare års årsredovisningar.

** Ingen uppgift för 2019 på grund av eftersläpning i registreringar.

*** Inklusive kostnader inom ramen för ALF-anslag.

**** Rapportering av aktivitet har viss eftersläpning vilket innebär att 2018 års siffror har justerats retroaktivt samt att 2019 års siffror förväntas bli justerade i nästa årsredovisning.

Källa: Ladok, Primula, Unit4 Business World, KI Bibliometric system.